Erika Mann

image

Erika e Thomas Mann

image

Erika e Klaus Mann

image

Erika Mann con W. H. Auden

image

Erika e Klaus Mann con Annemarie Schwarzenbach e Richi Hallgarten